Algemene Voorwaarden

 

Afdeling 1: Algemeen

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden:

De hierna volgende algemene voorwaarden.

Opdrachtnemer:

De gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever:

Iedere natuurlijke persoon, contractuele vennootschap of rechtspersoon die producten van de opdrachtnemer afneemt, dan wel met wie de opdrachtnemer een overeenkomst sluit of met wie de opdrachtnemer in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

Overeenkomst:

Iedere overeenkomst ter zake de verkoop en levering van producten, ter zake aanneming van werk of ter zake het verlenen van diensten door de opdrachtnemer, elke aanvulling of wijziging daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de overeenkomst.

Producten:

Alle door de opdrachtnemer krachtens de overeenkomst te leveren en/of geleverde goederen of te verlenen en/of verleende diensten, waaronder mede begrepen uitvoering van de werkzaamheden.

Schriftelijk:

De te plegen wijze van communiceren, welke inhoudt zowel de traditionele, als de elektronische wijze (waaronder – niet slechts – een e-mailbericht wordt begrepen).

 

Artikel 2 – Nietigheid of vernietiging van bepalingen van de algemene voorwaarden

De nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. De opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

3.1. Aanbiedingen en offertes binden de opdrachtnemer niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeldt. Het vragen van een offerte door de opdrachtgever of het plaatsen van een opdracht zonder voorafgaande offerte, wordt aangemerkt als een verzoek tot het doen van een aanbieding respectievelijk als de aanvaarding van een – via de opdrachtbevestiging – door de opdrachtnemer te verrichten aanbieding. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.

3.2. Overeenkomsten komen tot stand nadat de door de opdrachtnemer verzonden opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever is verzonden. Indien de opdrachtbevestiging niet zo spoedig mogelijk schriftelijk wordt betwist, wordt de overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen.

3.3. Gegevens dan wel informatie, welke zijn vermeld in de door de opdrachtnemer verstrekte afbeeldingen, catalogi, technische tekeningen, adviezen en anderszins verstrekte – aanvullende – informatie binden de opdrachtnemer uitdrukkelijk niet.

 

Artikel 4 – Geheimhouding

De opdrachtgever dient strikte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot informatie die beide partijen via of van elkaar te weten komen, op welke wijze dan ook en in de ruimste zin des woords, tegenover derden. Bij gebreke hiervan is artikel 8 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel – Betaling

5.1. Facturen dienen in euro’s of in enige andere valuta waarin zij zijn gesteld te worden voldaan indien FireGuard dat verlangt, direct na aankoop d.m.v. het online betaalsysteem op de website of binnen het betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum of binnen een met de koper ander afgesproken betalingstermijn.

5.2. Alvorens tot nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst over te gaan, is de opdrachtnemer altijd gerechtigd, al dan niet onder voortgezette uitvoering van de overeengekomene, deugdelijke zekerheid voor nakoming van betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen, zoals door middel van een bankgarantie. Weigering van de opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft de opdrachtnemer hierdoor het recht de overeenkomst(en) te ontbinden door schriftelijke kennisgeving onverminderd zijn recht op te vorderen vergoeding van alle schade, kosten en rente.

5.3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht onmiddellijk in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag in rekening te brengen de wettelijke rente in de zin van artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek over het totale verschuldigde bedrag.

5.4. De opdrachtnemer is voorts gerechtigd naast de aannemings- of koopsom en rente en andere vorderingen van de opdrachtgever te vorderen alle incassokosten – met een minimum van € 250,00 als boete – , welke door niet-betaling zijn veroorzaakt.

5.5. De prijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen prijs (of gedeelten) wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement of in daarmee gelijk te stellen omstandigheden geraakt, surséance van betaling aanvraagt, zijn ondercuratelestelling of onderbewindstelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de goederen of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd en wanneer deze overlijdt of het contract wordt ontbonden.

5.6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zijn rechten uit een overeenkomst met de opdrachtnemer over te dragen of te verpanden aan derden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 6 – Auteursrecht

6.1. De opdrachtnemer heeft het exclusieve auteursrecht/intellectuele eigendom op al zijn geschreven materialen, systemen en overige werken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2. Geen enkel recht voortvloeiend uit het ontwerp en model van producten van de opdrachtnemer  gaat over op de opdrachtgever.

6.3. De opdrachtgever zal geen enkel model of ontwerp van de opdrachtnemer kopiëren of ervoor zorgen dat het gekopieerd kan worden door derde of reproduceren, direct dan wel indirect.

6.4. Indien de opdrachtgever op de hoogte is of wordt gesteld van het feit dat een derde de rechten, voortvloeiende uit een ontwerp of model van de opdrachtnemer, aantast, dient hij de opdrachtnemer hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

6.5. Het recht op gebruik van enige handelsnaam of merknaam van de opdrachtnemer gaat slechts over op de opdrachtgever, wanneer de opdrachtnemer hiervoor uitdrukkelijk een licentie heeft verleend aan de opdrachtgever. De naam van de opdrachtnemer mag dan alleen door de opdrachtgever gebruikt worden voor reclamedoeleinden in het kader van zijn normale bedrijfsactiviteiten.

 

Artikel 7 – Overmacht

7.1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen.

7.3. Indien bij de aanvang of tijdens de uitvoering van het overeengekomene blijkt, dat dit door een niet toerekenbare tekortkoming voor de opdrachtnemer niet uitvoerbaar is – bijvoorbeeld als gevolg van technische onmogelijkheden – dan heeft de opdrachtnemer het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat nakoming van het overeengekomene mogelijk wordt, danwel is hij niet (langer) tot nakoming en/of schadevergoeding verplicht wanneer de uitvoering ten gevolge daarvan nimmer mogelijk zal blijken.

 

Artikel 8 – Ontbinding

8.1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst tussen partijen mocht voortvloeien, is hij direct in verzuim en is de opdrachtnemer gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst;

  1. De uitvoering van de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld, en/of;
  2. De overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden;

een en ander (onder a en b) onverminderd de overige aan de opdrachtnemer toekomende rechten en zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

8.2. In geval van faillissement van de opdrachtgever of daarmee gelijk te stellen omstandigheden zoals surséance van betaling, zullen alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij de opdrachtgever of diens bevoegde vertegenwoordigers binnen redelijke termijn van vorenbedoelde gebeurtenissen mededelen de nakoming van (een deel van) de desbetreffende overeenkomst(en) te wensen, in welk geval de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling gerechtigd is:

  1. De uitvoering van de betreffende overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld, en/of;
  2. Zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van de opdrachtgever op te schorten. Een en ander onverminderd de aan de opdrachtnemer overigens toekomende rechten jegens de opdrachtgever en zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

 

Artikel 9 – Opzegging

Indien de opdrachtgever de overeenkomst(en) wenst op te zeggen en de opdrachtnemer daarmee schriftelijk akkoord gaat, is de opdrachtgever verplicht de door de opdrachtnemer gemaakte kosten integraal te vergoeden, en de opdrachtnemer wegens onder meer winstderving en dekking van algemene kosten schadeloos te stellen tegen additionele betaling van tenminste 15% van de hoofdsom, een en ander onverminderd de aan de opdrachtnemer verder toekomende rechten.

 

Artikel 10 – Geschillen

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de door de opdrachtnemer gedane aanbiedingen of uit de met hem gesloten overeenkomsten, aanvullingen daarop op meerwerk, zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de statuten van de Raad van Arbitrage voor de bouw. De opdrachtnemer heeft echter het recht, voor geldvorderingen, zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer, de gewone rechter te benaderen.

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Op alle door de opdrachtnemer gedane aanbiedingen en met hem gesloten overeenkomsten, dezelve aanvullingen of meerwerk en op alle geschillen daaruit voortvloeiende, is van toepassingen Nederlands recht, met uitdrukkelijke uitsluiting van toepasselijkheid van de Weense Koopverdragen 1980 (CISG).

 

 

 

 

Afdeling 2: Verkoop en levering

 

Artikel 12 – Prijzen

12.1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering “af fabriek”, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12.2. De opdrachtnemer is gerechtigd als gevolg van verhoging van kostprijsfactoren groter dan 2% de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en integraal aan de opdrachtgever door te berekenen. Onder kostprijsfactoren worden bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, verstaan grondstoffen, halffabrikaten, materialen, lonen, vervoerskosten, assurantiepremies, heffingen, belastingen, koerswijziging, andere goederen en/of diensten.

 

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

13.1. De eigendom van de producten, niettegenstaande de feitelijke aflevering, gaat pas over op de opdrachtgever nadat deze alle vorderingen van de opdrachtnemer betreffende de tegenprestatie van de door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever krachtens de overeenkomst, of enige vergelijkbare overeenkomst geleverde of te leveren producten of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, heeft voldaan.

13.2. Tot zekerheid van betaling van vorderingen, voortkomend uit andere dan de hierboven genoemde overeenkomsten, wordt reeds nu op de geleverde producten en de daarmee door opdrachtgever gecreëerde vorderingen bij voorbaat een bezitsloos pandrecht tot voordeel van de opdrachtnemer gevestigd. De opdrachtnemer is bevoegd dit pandrecht te registreren.

13.3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zolang de producten nog in eigendom toebehoren aan de opdrachtnemer, dan wel zolang hierop nog een bezitsloos pandrecht rust, deze te vervreemden, te verpanden, te bezwaren of op enige wijze daarover te beschikken.

13.4. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of anderszins niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is de opdrachtnemer gerechtigd reeds afgeleverde goederen waarop het artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden die de goederen voor de opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.

13.5. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van de opdrachtnemer ter inzage te geven.

 

Artikel 14 – Levering en risico

14.1. De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Door de opdrachtnemer opgegeven levertijden zijn echter nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, waarbij de opdrachtgever gehouden is zijn belang bij een uiterste levertijd kenbaar te maken.

14.2. De levertijd, waaronder mede wordt verstaan de termijn voor de door de opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden, vangt aan op de dag vermeld in de schriftelijke opdrachtbevestiging van de opdrachtnemer. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst bepaalde gegevens, tekeningen, etc. noodzakelijk zijn, dan wel bepaalde formaliteiten vereist zijn, vangt de levertijd eerst aan nadat alle gegevens en tekeningen in het bezit van de opdrachtnemer zijn dan wel naar de mening van de opdrachtnemer de vereiste formaliteiten zijn vervuld. Indien door de opdrachtnemer een eerste betaling bij bestelling wordt verlangd, vangt de levertijd aan op de dag, waarop deze betaling is ontvangen.

14.3. Bij overschrijding van de levertijd heeft de opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding. De opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding op opzegging van de overeenkomst, tenzij door de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk in de overeenkomst een fatale levertijd is geformuleerd.

14.4. De levering van de producten, is af fabriek. De opdrachtgever regelt en bekostigt het transport inclusief een transportverzekering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

14.5. De producten worden vanaf het moment van aflevering af fabriek dan wel vanaf een andere plaats door de opdrachtnemer aangegeven, geacht te zijn aanvaardt door de opdrachtgever. Vanaf moment van aflevering zijn de producten voor risico van de opdrachtgever.

14.6. Indien in geval van levering af fabriek de producten om welke reden dan ook niet door de opdrachtgever tijdig op de bestemde plaats worden afgenomen, zal de opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim zijn. De opdrachtnemer is dan gerechtigd de producten voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan. De opdrachtnemer heeft op alle te bewerken zaken retentierecht totdat de opdrachtgever alle kosten van opslag en alle vorderingen aan de opdrachtnemer heeft voldaan. Na voorafgaande mededeling van de opdrachtnemer, waarbij de opdrachtgever alsnog een termijn van 14 dagen wordt gegeven de producten af te nemen, is de opdrachtnemer gerechtigd deze producten aan een derde te verkopen. Bij verkoop aan een derde blijft de opdrachtgever de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wijze van schadevergoeding) verschuldigd, echter verminderd met de netto opbrengsten van de verkoop aan die derde.

14.7. Het is de opdrachtnemer altijd toegestaan in deelleveringen te leveren.

 

Artikel 15 – Conformiteit

15.1. De opdrachtnemer verbindt zich producten af te leveren waarvan de hoeveelheid, de kwaliteit en de verpakkingen redelijkerwijs voldoen aan de overeengekomen eisen.

15.2. De opdrachtgever is gehouden om de producten bij aflevering te keuren of te doen keuren op alle visueel waarneembare hoedanigheden en/of gebreken. In ontvangstneming zonder schriftelijke aanmerkingen geldt te dezer zake als acceptatie.

15.3. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van alle door of namens hem aan de opdrachtnemer verschafte inlichtingen, gegevens en beslissingen die nodig zijn om de opdracht naar behoren te verrichten. Eventuele fouten in tekeningen en berekeningen, die gebaseerd zijn op door of namens de opdrachtgever verschafte inlichtingen, gegevens en beslissingen, zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever.

15.4. Reclames ter zake non-conformiteit dienen binnen bekwame tijd na het constateren van het gebrek schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden gemeld.

 

Artikel 16 – Reclames

16.1. Reclames ter zake van gebreken die redelijkerwijs niet binnen 8 dagen door inspectie hadden kunnen worden geconstateerd, dienen binnen 8 dagen na constatering schriftelijk ter kennis van de opdrachtnemer te worden gebracht.

16.2. Reclames ter zake van gebreken worden niet gehonoreerd indien deze gebreken niet binnen de daarvoor gestelde termijn of op de daartoe voorgeschreven wijze niet gemeld.

 

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

17.1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door de door opdrachtnemer geleverde producten of verrichte diensten veroorzaakt aan de zijde van de opdrachtgever of derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de directieleden of leidinggevende ondergeschikten van de opdrachtnemer die de schade hebben veroorzaakt.

17.2. In het geval de opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 5% van de hoofdsom.

17.3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en de schade voor bedrijfsstagantie.

 

 

 

17.4. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tevens voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door de opdrachtnemer geleverde producten en/of verrichte diensten.

17.5. Indien de schade niet onder enige verzekeringsdekking valt, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk.

 

Afdeling 3: Aanneming van werk

 

Artikel 18 – Verplichtingen van de opdrachtgever

18.1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken:

– over alle voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig in overleg met de opdrachtnemer;

– over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;

– over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;

– over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water;

Een en ander zodanig dat het werk “normaal” kan worden uitgevoerd.

18.2. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.

18.3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaam- heden en /of leveringen, die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

 

Artikel 19 – Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

19.1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders of aanwijzingen.

19.2. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

19.3. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de opdrachtnemer die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

19.4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

19.5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

 

Artikel 20 – Verplichtingen van de opdrachtnemer

20.1. De opdrachtnemer is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De opdrachtnemer dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De opdrachtnemer is voorts verplicht de door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.

20.2. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn verzekerd is.

20.3. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

20.4. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de opdrachtnemer zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen.

20.5. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de opdrachtnemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

 

Artikel 21 – Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer

21.1. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomsten of de wet is de opdrachtnemer aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de opdrachtnemer in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen toekomen.

21.2. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de opdrachtnemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

21.3. In het geval de opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 5% van de aanneemsom.

 

Artikel 22 – Uitvoeringsduur en uitstel van oplevering

22.1. De termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, wordt uitgedrukt in werkbare werkdagen; dit betreft een streeftermijn en geen fatale termijn.

22.2. De opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

22.3. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever volledig te worden vergoed.

 

Artikel 23 – Opneming en goedkeuring

23.1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van de opdrachtnemer voltooid zal zijn, nodigt de opdrachtnemer de opdrachtgever schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door de opdrachtgever in aanwezigheid van de opdrachtnemer en strekt ertoe, te constateren of de opdrachtnemer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

23.2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als de dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan de opdrachtnemer is verzonden.

23.3. Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan de opdrachtnemer verzonden, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd.

23.4. Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de in het eerste lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd.

23.5. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als de dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.

23.6. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

23.7. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovengemelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 24 – Oplevering

24.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 23 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

24.2. De opdrachtnemer is verplicht de in artikel 23, zesde lid, bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het eerste lid als opgeleverd wordt beschouwd. De opdrachtnemer is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van die waarvoor de opdrachtgever op grond van artikel 19, eerste lid, verantwoordelijkheid draagt, of waarvoor hij op grond van artikel 19, tweede lid, aansprakelijk is.

 

Artikel 25 – Aansprakelijkheid na oplevering

25.1. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is de opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens ernstige gebreken en verborgen gebreken. Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken indien het de hechtheid van het werk of van een essentieel onderdeel daarvan in gevaar brengt.

25.2. De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn.

25.3. In het geval de opdrachtnemer na oplevering aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 5% van de aanneemsom.

 

 

Afdeling 4: Advisering

 

Artikel 26 – Algemene verplichtingen van de opdrachtnemer

26.1. De opdrachtnemer is gehouden de opdracht goed en zorgvuldig uit te voeren.

26.2. De opdrachtnemer houdt rekening met de voor de opdracht van belang zijnde publiek- en privaatrechtelijke regelingen, waarvan het bestaan van algemene bekendheid mag worden verondersteld.

26.3. De opdrachtnemer houdt de opdrachtgever op de hoogte van de uitvoering van de opdracht.

26.4. De opdracht wordt vervuld conform het overeengekomen tijdschema. Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, betreffen de termijnen in het overeengekomen tijdschema geen fatale termijnen.

26.5. De opdrachtnemer dient, voor zover hij documenten heeft opgesteld, bij beëindiging van een opdracht de opdrachtgever in het bezit te stellen van de documenten die na beëindiging van de opdracht van belang zijn voor de opdrachtgever.

26.6. De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever te waarschuwen indien inlichtingen en/of gegevens verstrekt door of namens de opdrachtgever of beslissingen genomen door of namens de opdrachtgever klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat hij is strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij de vervulling van de opdracht daarop zou voortbouwen.

 

Artikel 27 – Algemene verplichtingen van de opdrachtgever

27.1. De opdrachtgever gedraagt zicht jegens de opdrachtnemer als een goed en zorgvuldig opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden om alle gegevens van de opdrachtnemer vertrouwelijk te houden, voor zover deze gegevens als vertrouwelijk aan de opdrachtgever bekend zijn of voor zover de opdrachtgever redelijkerwijs kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

27.2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door of namens hem aan de opdrachtnemer verstrekte inlichtingen, gegevens en beslissingen die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake van deze inlichtingen, gegevens en beslissingen.

27.3. De opdrachtgever zal documenten die de opdrachtnemer bij de vervulling van de opdracht vervaardigt, tijdig beoordelen en na goedkeuring desgewenst waarmerken.

27.4. De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer binnen bekwame tijd te waarschuwen indien hij in de adviezen een tekortkoming van de opdrachtnemer daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust geweest moet zijn.

27.5. De opdrachtgever draagt zijn opdrachtgeverschap niet geheel of gedeeltelijk over aan een ander zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

 

Artikel 28 – Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor toerekenbare tekortkomingen

28.1. De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever aansprakelijk:

  1. a) indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming en
  2. b) de opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij de opdrachtnemer heeft gesommeerd om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen en bovendien
  3. c) de opdrachtnemer aan deze sommatie niet of tijdig heeft voldaan.

28.2. maakt de opdrachtnemer bij de vervulling van de opdracht gebruik van een andere persoon, dan is de opdrachtnemer op gelijke wijze aansprakelijk als voor zijn eigen tekortkomingen, tenzij de andere persoon door de opdrachtgever is voorgeschreven.

 

Artikel 29 – Schadevergoeding en omvang schadevergoeding

29.1. Is de opdrachtnemer krachtens het bepaalde in artikel 28 aansprakelijk, dan is hij gehouden tot vergoeding van de door opdrachtgever dientengevolge geleden, directe schade.

29.2. Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productverlies, omzet- en/of winstderving, waardevermindering van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.

29.3. De opdrachtnemer is bevoegd om in goed overleg met de opdrachtgever voor eigen rekening tekortkomingen, waarvoor hij aansprakelijk is, te herstellen of de uit die tekortkomingen voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

29.4. Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is de opdrachtnemer slechts aansprakelijkheid indien en voor zover die tekortkoming te wijten is aan opzet of grove onzorgvuldigheid van de opdrachtnemer.

29.5. Indien en voor zover de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en de opdrachtnemer te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.

29.6. De door de opdrachtnemer te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot maximaal 5% van de opdrachtsom.

29.7. Indien de schade niet onder de verzekeringsdekking valt, is opdrachtnemer niet aansprakelijk.